ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice
tel. 48/611-78-98, fax 48/611-78-88
kozienice@mazowsze.straz.pl
 
Regulamin organizacyjny
Tryb działania
Prowadzone rejestry i ewidencje
Akty publicznoprawne
Udostępnianie informacji
Stronę odwiedziło:151838
Akty publicznoprawne
Plik: Akty publicznoprawne.doc 35.5 KB
USTAWY

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991r. Nr 81, poz.351 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2002r. Nr 88, poz.400 z późn. zm)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.1994r. Nr 89, poz.414 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2017.1160 j.t.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2001r. Nr 62, poz.627
z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U.2002r. Nr 113, poz.985, z późn.zm)

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U.2002r. Nr 199, poz.1671)

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2002r. Nr 62, poz.558, z późn.zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U.2003r. Nr 223, poz.2217)

 

ROZPORZĄDZENIA MSWiA

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz.U.2014.1317 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r.. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.2017.1319 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2014.1793)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U.2001r. Nr.82, poz.895)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2013.709 j.t. )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U.2004r. Nr.1, poz.6)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U.2005r. Nr 225, poz. 1934)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz.U.2016.821)

 

ROZPORZĄDZENIA INNYCH MINISTRÓW

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002r. Nr.75, poz.690 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska  (Dz.U.2015.1450 j.t. )

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2005r., Nr 243, poz. 2063)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U.2006r. Nr 58, poz. 405)

Informacja wytworzona przez: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
Data wytworzenia informacji: 2018-04-16
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kamil Bieńkowski
Ostatnia zmiana wykonana przez: Krzysztof Kowalczyk
Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 13:28:59

Valid HTML 4.01 Transitional

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.